Stanovy spolku Germanika, z. s.

 

Zakladatelé, členové přípravného Výboru, se dne 7. 11. 2018 dohodli na založení spolku s názvem Germanika, z. s. a přijali v souladu s ust. § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tyto stanovy:

Čl. I.
Název, forma a sídlo, povaha a obvod působnosti spolku

1)       Spolek Germanika, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2)       Sídlo Spolku je umístěno na adrese: Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav.

3)       Spolek je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení osob s bydlištěm na území České republiky, které sdružuje osoby se zájmem o německý jazyk, jeho výuku a procvičování, s cílem rozšířit a prohloubit si znalosti německého jazyka za účelem úspěšného absolvování studia, složení některé z jazykových zkoušek či certifikátů a také za účelem zlepšení možnosti uplatnění se na trhu práce díky kvalitním znalostem německého jazyka nejen v příhraničních oblastech s německy mluvícími zeměmi, ale po celé České republice. Spolek je určen pro děti předškolního a školního věku, mládež a studenty středních a vysokých škol, dospívající a dospělé, seniory, tedy pro všechny věkové kategorie.

4)       Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a neziskových organizacích, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Čl. II. 
Základní účely a formy činnosti spolku

1)       Účelem spolku je sdružování osob za účelem výuky a rozšiřování znalostí německého jazyka formou pořádání workshopů, kurzů, online kurzů, seminářů a webinářů. Dále pak zajišťování a pořádání akcí zaměřených na přípravu členů na pracovní pohovory s cílem zlepšit jejich možnosti uplatnění se na trhu práce. V neposlední řadě vytvoření „Klubu Germanika“, zaměřeného na systematické, pravidelné procvičování a upevňování německého jazyka. Vedlejší činností, úzce související s hlavním účelem, je vydávání vlastních výukových materiálů na téma německý jazyk a příprava na pracovní pohovory a to jak v elektronické, tak v knižní podobě a jejich rozšíření všem, kteří jeví o učení se německého jazyka zájem.

2)       Posláním spolku je podporovat členy v systematickém a pravidelném zlepšování jejich znalostí německého jazyka a tím zlepšit jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Motivovat členy ke studiu německého jazyka a dosažení dobrých studijních výsledků. Zvyšovat povědomí o německém jazyce, vzbudit zájem se jej učit a naučit členy se pravidelně, systematicky a efektivně učit.

3)       Základního účelu a poslání hodlá spolek dosahovat především prostřednictvím těchto hlavních činností:
a)      organizováním seminářů a poradenskou činností na téma výuka cizích jazyků,
b)     organizováním konverzačních seminářů,
c)      organizováním workshopů na témata, týkající se německého jazyka, jeho výuky a používání v praxi, mj. také na témata pracovních pohovorů,
d)     pořádáním akcí na podporu jazykového vzdělání obyvatelstva a možnosti nalezení uplatnění ve firmách a společnostech v České republice i v zahraničí,
e)      pořádáním akcí na podporu jazykového vzdělávání dětí a mládeže za účelem dosažení vyššího jazykového vzdělání a zvýšení možnosti pozdějšího uplatnění se na trhu práce,
f)       seznamováním předškolních dětí s německým jazykem,
g)      poskytnutím možnosti studovat německý jazyk i některým znevýhodněným skupinám, jako například rodičům na mateřské a rodičovské dovolené a po rodičovské dovolené, 
h)     poradenskou činností, týkající se sebeprezentace na pracovních pohovorech,
i)       poradenskou a konzultační činností týkající se metod a forem studia cizích jazyků,
j)       zajištěním výuky německého jazyka prostřednictvím kurzů a internetových kurzů,
k)     zřízením „Klubu Germanika“ za účelem systematického a pravidelného procvičování a upevňování německého jazyka.

4)       Vedlejší hospodářskou činností je vydávání vlastních učebních pomůcek, materiálů, audio i video kurzů v knižní i online podobě.

5)       Shora definovaného účelu činnosti spolku bude dosahovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

6)       Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním.

Čl. III.
Členství ve spolku a vymezení práv a povinností člena spolku

1) Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku a splňuje podmínky pro vznik členství. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku je dobrovolné.

2) Členství se dělí na:
a)     Řádné členství
Řádným členem se může stát osoba, která splňuje tyto podmínky:
-          ke dni vzniku členství dosáhla věku 18 let,
-          zaplatí jednorázový členský příspěvek ve výši 10.000Kč.
Řádné členství, vzniká dnem, kdy Výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky) a uzavírá se na dobu neurčitou. O přijetí žadatele o řádné členství ve spolku rozhoduje Výbor spolku na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Řádnými členy se také mohou stát členové přípravného Výboru, pokud o toto členství projeví zájem, bez výše uvedených podmínek.

b)     Přidružené členství
Základní - Členství vzniká automaticky podáním přihlášky na jakoukoliv akci, pořádanou spolkem (například kurz, workshop, seminář atd.) a zaplacením členského příspěvku ve výši poplatku za tuto akci. Členství zaniká ukončením konkrétní akce.
Klubové - Členství vzniká automaticky podáním přihlášky do Klubu Germanika a zaplacením členského příspěvku a uzavírá se na dobu neurčitou. Členství je podmíněno řádným hrazením členského příspěvku. Výše příspěvku může být měněna rozhodnutím Výboru spolku.
VIP členství - Členství může být uděleno jakémukoliv členovi spolku, který se dlouhodobě a pravidelně zapojuje do aktivit spolku. O udělení rozhoduje Výbor spolku. Zánikem přidruženého členství zaniká i VIP členství.
Čestné členství - Čestné členství může být uděleno pouze osobě starší 18 let, která se zasloužila o výjimečný rozvoj spolku. O udělení rozhoduje Výbor spolku. Zánikem členství zaniká i čestné členství.

3) Přihláška ke členství ve spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:
-          jméno a příjmení žadatele,
-          druh členství, o které je žádáno,
-          e-mailové spojení,
-          v případě osob mladších 15 let jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce a telefonické spojení na něj.

4) Člen spolku je oprávněn zejména:
a)      účastnit se činnosti spolku,
b)     být pravidelně informován o dění ve spolku,
c)      užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),
d)     podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
e)      členové s řádným členstvím jsou oprávněni volit a být voleni do řídících orgánů spolku, ostatní členové jsou oprávněni účastnit se zasedání orgánů spolku s hlasem poradním.

5) Člen spolku je povinen:
a)     respektovat rozhodnutí orgánů spolku, tyto stanovy, vnitřní řád spolku, jiná pravidla a obyčeje spolku,
b)     hradit členské příspěvky,
c)      plnit své závazky vůči spolku,
d)     chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
e)      sdělovat ke své osobě Předsedovi spolku bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce,
f)       chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.

6) Členství ve spolku zaniká:
a)      uplynutím doby v případě přidruženého základního členství;
b)     vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku;
c)      vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena spolku stanovených těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku; o vyloučení člena spolku rozhoduje Výbor spolku, členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku;
d)     proti rozhodnutí Výboru spolku o vyloučení má člen právo podat návrh o přezkoumání rozhodnutí Členskou schůzí spolku, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí mít písemnou formu;
e)      nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;
f)       dnem úmrtí člena spolku;
g)      zánikem Spolku.

Čl. IV.
Orgány spolku

1)       Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

2)       Orgány spolku jsou: Členská schůze, Výbor spolku, Předseda spolku a Pokladník.

3)       Statutárním orgánem spolku je Výbor spolku.

4)       Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 10 let, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Výboru spolku, Předsedy spolku a Pokladníka končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

Čl. V.

Členská schůze

1)       Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku s řádným členstvím, je nejvyšším orgánem spolku.

2)       Do její výlučné působnosti náleží: 
a)      rozhodování o změně těchto stanov;
b)     rozhodování o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem;
c)      volba a odvolávání členů Výboru spolku; Předsedy a Pokladníka
d)     schvalování výsledku hospodaření spolku;
e)      schvalování zpráv o činnosti spolku a orgánů spolku;
f)       rozhodování o prodeji a koupi nemovitostí a o dalších investicích v hodnotě vyšší než 100.000 Kč;
g)      rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.

3)       Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda spolku, a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost Výboru spolku, nebo k podnětu alespoň 1/3 členů spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku s řádným členstvím.

4)       Členská schůze rozhoduje hlasováním, usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, přičemž k rozhodnutí ve věcech podle čl. V. odst. 2 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin hlasů všech členů s právem hlasovat.

5)       Zasedání členské schůze řídí Předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

6)       Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Zápis musí obsahovat označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, datum a místo konání zasedání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a příp. námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Každý Řádný člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze.

Čl. VI.
Výbor spolku

1)       Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, odpovědným Členské schůzi.

2)       Každý z členů Výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně. Člen Výboru se podepisuje svým jménem tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. Člen výboru jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím Členské schůze nebo zasedáním schůze Výboru. V případě, že člen Výboru jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

3)       Výbor spolku se skládá ze tří členů spolku s řádným členstvím. Výbor spolku se schází podle své potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, přičemž zasedání může svolat Předseda spolku nebo kterýkoliv z členů Výboru.

4)       Pozvánka na schůzi Výboru musí mít písemnou podobu a musí být odeslána (doručena) společně s programem schůze nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a za předpokladu, že Výbor dodatečně na své schůzi kratší termín pro doručení pozvánky schválí. Na schůzi Výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5)       Požádá-li nejméně polovina členů Výboru o konání mimořádné schůze, Předseda spolku je povinen mimořádnou schůzi svolat do 15 dnů, a to za předpokladu, že je v žádosti uveden důvod svolání a program schůze.

6)       Výbor je schopen usnášení pouze za účasti všech jeho členů. Rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou členů.

7)       Do jeho výlučné působnosti náleží:
a)      samostatně rozhodovat o všech věcech spolku v době mezi konáním Členské schůze spolku, s výjimkou věcí čl. V. odst. 2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu spolku nebo přenesených na tento jiný orgán rozhodnutím Členské schůze;
b)     svolávat Členskou schůzi;
c)      přijímat členy spolku, rozhodovat o jejich vyloučení;
d)     rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti;
e)      volit ze svého středu Předsedu spolku a Pokladníka;
f)       přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;
g)      rozhodování o investicích v hodnotě vyšší než 20.000 Kč;
h)     návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice vyšších jak 100.000Kč posuzovat a předkládat tyto návrhy Členské schůzi;
i)       dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
j)       přijímat zaměstnance a ukončovat s nimi pracovněprávní vztah;
k)     rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
l)       rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
m)   schvalovat interní organizační normy spolku a Vnitřní řád.

Čl. VII.
Předseda spolku

1)       Předseda je výkonným představitelem spolku, odpovědný Výboru spolku.

2)       Předseda spolku je volen ze zvolených členů Výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu Předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového Předsedy.

3)       Předseda, jakožto jeden z členů Výboru spolku, jedná navenek za spolek jeho jménem. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

4)       K výlučným kompetencím Předsedy spolku patří:
a)        rozhoduje o věcech spolku spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv;
b)       rozhoduje o dalších věcech spolku, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením Výboru spolku;
c)        odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku;
d)       odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku;
e)        svolává a připravuje zasedání členské schůze a Výboru spolku, vede zasedání Členské schůze i schůze Výboru spolku, ověřuje jejich usnášeníschopnosti;

5)       Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Výboru spolku a Členské schůze.

6)       Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

7)       Předsedu spolku zastupuje v jeho nepřítomnosti člen Výboru Monika Náplavová.

Čl. VIII.

Pokladník spolku

1)       Pokladník spolku je volen ze zvolených členů Výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu Pokladníkovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového Pokladníka.

2)       K výlučným kompetencím Pokladníka spolku patří:
a)      vede účetní hospodaření spolku;
b)     vybírá členské příspěvky;
c)   je povinen průběžně informovat Členskou schůzi a Výbor spolku o hospodaření spolku a předkládat 1x ročně výroční zprávu o výsledku hospodaření.
d)   je oprávněn samostatně rozhodovat o finančních transakcích až do výše 20.000 Kč.

3)     Pokladník se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Předsedy, Výboru spolku a Členské schůze.

Čl. IX.

Hospodaření spolku

1)       Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují.

2)       Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, případnými dary od fyzických a právnických osob, prostředky ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

3)       Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

4)       Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

5)       Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

6)       Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

7)       Výbor spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

8)       Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem spolku.

9)       Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.

10)   Podnikání, pouze jako doplňková vedlejší činnost spolku, je možné v souladu s obecně závaznými předpisy.

Čl. X.

Zánik spolku

1)       Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
a)      rozhodnutím Členské schůze o zrušení spolku nebo sloučení s jiným spolkem podle ust. čl. V. odst. 2 písm. b) těchto stanov;
b)     z jiných důvodů stanovených zákonem.

2)       Po zániku spolku přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako je Germanika, z. s.. O majetkovém vypořádání spolku rozhoduje Členská schůze.

 

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1)       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy.

2)       Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 7. 11. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

3)       Přípravný Výbor a funkce zakladatelů dnem zápisu do spolkového rejstříku zanikají.